Details

Tybetanskie uzdrawianie dzwiekiem - Moc tybetanskich mis dzwiekowych - Wibracyjna terapia dzwiekiem


Tybetanskie uzdrawianie dzwiekiem - Moc tybetanskich mis dzwiekowych - Wibracyjna terapia dzwiekiemvon: Yeshi Dawa, Daniel Perskawiec

9,95 €

Verlag: Thehappinesscompany
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
Veröffentl.: 01.02.2019
ISBN/EAN: 4057664511010
Sprache: Polnisch

Dieses Hörbuch erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

"Moim szczerym pragnieniem jest, aby ta prosta praktyka, oparta na najwy?szych naukach tybeta?sko-buddyjskiej tradycji, by?a dost?pna dla wielu osób na Zachodzie". - Yeshi Dawa

Nasze my?li wibruj?, nasze s?owa wibruj?, nasze organy wibruj?, wszystko wibruje w okre?lonej cz?stotliwo?ci. Je?li ta wibracja nie jest zrównowa?ona, mo?e to prowadzi? do dyskomfortu psychicznego i fizycznego.

Od tysi?cleci misy tybeta?skie s? stosowane do leczenia problemów zdrowotnych. Pulsuj?ce d?wi?ki mog? obni?a? ci?nienie krwi i cz?stotliwo?? uderze? serca, zmniejsza? powik?ania sercowe, zwi?ksza? odpowied? immunologiczn?.

Po??cz si? ze staro?ytnymi, ?wi?tymi d?wi?kami, aby uzyska? bezpo?redni kontakt z cia?em i do zerwania blokad energetycznych. W mgnieniu oka b?dziesz poczujesz spokój i odpr??enie, aby wszystko mog?o znów p?yn?? i wibrowa? w harmonii.

Zawarto??: Trzy sesje mis d?wi?kowych o doskona?ej jako?ci d?wi?ku autorstwa Yeshi Dawy z Tybetu.

Sesja 1: 47 minut
Sesja 2: 22 minuty
Sesja 3: 30 minut
"Moim szczerym pragnieniem jest, aby ta prosta praktyka, oparta na najwy?szych naukach tybeta?sko-buddyjskiej tradycji, by?a dost?pna dla wielu osób na Zachodzie".
Yeshi Dawa